Voorwaarden en Afspraken

Alle informatie op een rijtje

Dit kan handig zijn!

Weet je al waar je naar op zoek bent? Klik dan op een van de volgende onderdelen:

Algemene Voorwaarden

 

Toepasselijkheid
Artikel 1.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder ter zake van de huur van de accommodatie.
2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden of bijzondere afspraken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Inhoud overeenkomst
Artikel 2.
1. De verhuurder stelt voor de overeengekomen doeleinden de overeengekomen accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode.
2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de verhuurder aan huurder verstrekte informatie.

Prijs
Artikel 3.
1. De overeengekomen prijs is de huursom, inclusief de bijkomende kosten en de aan de overheid af te dragen in enig jaar geldende toeristenbelasting.

Reservering
Artikel 4
1. De huurder dient de betaling te verrichten met inachtneming van de afgesproken
termijnen.
2. Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de
verhuurder het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen met inachtneming
van artikel 5 van de algemene voorwaarden.
3. Onze prijzen gelden zoals aangegeven in onze website www.nieuwkarspel.nl. Enige andere
prijs is niet geldig.

Annulering door de gast
Artikel 5.
1. De huurder is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren
2. In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder de volgende
schadeloosstelling verschuldigd:
a. bij een annulering meer dan 6 maanden voor de ingangsdatum, 30% van de
overeengekomen huursom.
b. bij een annulering binnen 4 en 6 maanden voor de ingangsdatum, 70 % van
de overeengekomen huursom.
c. bij een annulering binnen 2 en 4 maanden voor de ingangsdatum, 80 % van
de overeengekomen huursom.
d. bij een annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum, 95 % van de
overeengekomen huursom.
e. bij een annulering op de dag van de ingangsdatum, 100 % van de
overeengekomen huursom.

Huisregels
Artikel 6
1. De huurder en zijn (groeps-)leden zijn gehouden de door de verhuurder gestelde
huisregels na te leven (zie bijlage Huisregels)
a. Het aantal in de overeenkomst genoemde personen mag niet worden
overschreden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
b. Het is niet toegestaan eigen elektrische apparaten (zoals geluidsapparatuur,
tapinstallatie, grill, frituurpan, e-sigaretten etc. ) te gebruiken in de
accommodatie zonder toestemming van de verhuurder.
c. De huurder en zijn gasten spoelen niets door toiletten of afvoeren dat zal
leiden tot verstopping van de afvoerleidingen.
d. Roken, gourmetten en frituren zijn niet toegestaan in de accommodatie.
e. Installaties, gebouwen en meubilair worden uitsluitend gebruikt op een manier
waarvoor ze bedoeld zijn.
f. Huisdieren zijn niet toegestaan in slaap- en badkamers, evenmin als eten en
dranken daar zijn toegestaan
g. Huisdieren worden buiten aangelijnd.
h. Tussen 22.00 en 07.00 uur wordt van de gasten verlangd dat zij buiten het
gebouw het geluidsniveau zeer laag houden en binnen zodanig dat er buiten
geen lawaai ontstaat.
2. De huurder dient de overige (groeps-)leden in detail op de hoogte te brengen van de
gestelde huisregels.
3. De huurder en de (groeps-)leden laten de accommodatie veegschoon en in nette
staat achter. Vaatwassers zijn leeg; borden, kopjes, glazen, pannen, schalen, bestek
etcetera zijn schoon teruggeplaatst in de daarvoor bestemde kasten. Afval is gesteld
op de plaatsen en wijze zoals de eigenaar heeft aangegeven (huurder informeert zijn
gasten hierover in detail): Glas, papier, metalen, plastic and bio-afval worden
separaat verzameld en opgeslagen in de daarvoor ter beschikking gestelde bakken
en zakken. Alleen restafval wordt in de Restafvalbakken verzameld. Lakensets
worden van de bedden verwijderd en in de gestreepte waszakken verzameld
(onderlaken en ondersloop blijven).
4. Bij het niet naleven van het gestelde in Artikel 6 punt 1 t/m 5 kan de verhuurder
overgaan, tijdens de huurperiode, tot ontruiming en ontzegging van toegang tot het
gehuurde pand. Er zal geen restitutie van gelden aan de huurder plaatsvinden. Extra
kosten worden, bij niet naleving van Artikel 6 punt 1, 2 en 3, in rekening van de
huurder gebracht.
5. Indien leden van de groep het huisreglement niet naleven, dan kan dit leiden tot niet
terugbetaling van de borg.

Aansprakelijkheid
Artikel 7
1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in
zijn accommodatie. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor zowel materiële
schade, personen-, zaak- en bedrijfsschade. De huurder is jegens de verhuurder
aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na-)laten van
hemzelf en / of de (groeps-)leden.

Annuleringsvoorwaarden

1. De huurder is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

2. In geval van annulering is de huurder aan de verhuurder de volgende
schadeloosstelling verschuldigd:

a. bij een annulering meer dan 6 maanden voor de ingangsdatum, 30% van de
overeengekomen huursom.
b. bij een annulering binnen 4 en 6 maanden voor de ingangsdatum, 70 % van
de overeengekomen huursom.
c. bij een annulering binnen 2 en 4 maanden voor de ingangsdatum, 80 % van
de overeengekomen huursom.
d. bij een annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum, 95 % van de
overeengekomen huursom.
e. bij een annulering op de dag van de ingangsdatum, 100 % van de
overeengekomen huursom.

3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van
administratiekosten indien de recreatiewoning door een andere huurder wordt
gereserveerd voor dezelfde periode. De administratiekosten bedragen 50 euro.

Huisreglement

Huisregels
1. Maak (buiten) geen lawaai en respecteer de rust van de omwonenden, ook ’s avonds na 22.00 uur tot ’s morgens 08.00 uur, als u nog van de buitenlucht geniet.
2. Geluidsinstallaties dienen uitsluitend binnen te worden gebruikt.
3. Afgesloten ruimten en kasten zijn voor privé-doeleinden bestemd en deze dient u niet te openen.
4. Roken is niet toegestaan in de accommodatie. U kunt buiten op één van de terrassen roken. Wees voorzichtig met vuur en voorkom rookontwikkeling.
5. Houd het gezellig en netjes:
• Slaapkamers en bedden zijn bedoeld om lekker schoon en fris in te slapen. Dus geen snoep, chips, fruit, ijs, frisdrank of andere drank mee naar de slaapruimten, ook niet in de kleine nissen in de woonkamers.
• Heb je vieze schoenen, laat ze dan buiten staan of in de hal, of maak er een gewoonte van ze goed te vegen.
• Dat geldt ook voor de buitenruimte: geen zwerfvuil, niet wildplassen, niet met skelters of fietsen e.d. tegen muren en randen botsen, geen kleine steentjes verspreiden enz.
• Als de buitentafels vies zijn geworden, maak ze dan weer even schoon.
• Muren zijn niet bedoeld om met schoenen, vieze handen e.d. te vervuilen.
• Houd de ramen schoon
• Heb je gebarbecued, maak dan alles weer schoon, ook de barbecue.
6. Verplaats de inrichting (meubelen,etc.) alleen met toestemming van de beheerder; er kan namelijk bij het verplaatsen van de inrichting onnodig schade ontstaan.
7. Bij afwezigheid alle ramen sluiten en de buitendeuren op het slot draaie
8. Bij vertrek zet u alle meubels en andere spullen – ook servies, bestek, glaswerk en pannen – weer terug op de oorspronkelijke plaats, de vaatwassers zijn leeg, de afwas opgeruimd, de bedden afgehaald. De matrashoes en onderkussensloop laat u om matras resp. kussen. Dekbed is netjes opgevouwen. Alle ruimten boven en beneden zijn (veeg)schoon; alle afvalbakken zijn leeg en glaswerk is door u afgevoerd naar een openbare glasbak. Gehuurd linnengoed kunt u na gebruik beneden in de hal verzamelen.
9. Mocht u nalaten om linnengoed te gebruiken op de bedden, dan brengen wij u de reinigingskosten van de kussens, dekens/dekbedden en matrassen in rekening.
10. Indien u een huisdier heeft meegenomen, let er op, dat deze niet op banken en bedden gaan lopen of liggen. Neem een eigen mand mee voor de hond. Buiten dient u uw huisdier aangelijnd te hebben. Wij brengen € 25,– per huisdier per periode in rekening.
11. Afval wordt gescheiden: groen afval in de groene bak, plasticafval in de zinken vuilnisemmer, metaal in de metaalbak, glas in de glasbak en restafval in de zwarte bak. Wij stellen het op prijs als u hieraan meewerkt. Ongescheiden afval leidt tot meerkosten.
12. Deponeer geen afval, olie e.d. in de afvoeren want dit veroorzaakt verstoppingen. Dus gooi niets in badkuipen, toiletten, wastafels of andere afvoeren. Ook geen maandverband of tampons e.d. Deponeer het in de vuilnisbak!
13. Let er ook bij het laden van de vaatwassers op: eetresten eerst in de afvalbak c.q. koffie/drankresten eerst in de gootsteen en wegspoelen. Kiep het niet allemaal zomaar in de afwassers, dat leidt tot vieze vaat en verstopping.
14. Ons rioleringssysteem verdraagt geen bijtende stoffen zoals zoutzuur, bleekmiddel, chloor of andere chemische stoffen. Ook vet dient niet door de gootsteen of via het toilet te worden weggespoeld. Gebruik daarom alleen de afwas- en schoonmaakmiddelen zoals die door de verhuurder worden aangeboden. Giet vetten in een fles of andere verpakking die dat verdraagt en werp deze vervolgens gesloten in de afvalbak voor restafval.
15. Afval wordt door de huurder op de daartoe bestemde plaatsen afgeleverd:
• Lege flessen in de glasbak in de Kasteelstraat, Oudkarspel
• metalen in de zinken afvalbak waar ‘blik’ op staat
• plastic verpakkingsmateriaal in de plastic afvalbak (zinken afvalbak waar ‘plastic’ op staat)
• gft (groen/bio) afval in de groene container
• restafval in de zwarte container
Ook in de accommodatie vindt u hulpmiddelen die u helpen het afval te scheiden.
16. Onvolkomenheden dient u onmiddellijk aan ons te melden, zodat wij zullen trachten deze op te lossen. Meldt eventuele schade aan ons, zodat wij het voor de aankomst van de volgende gasten in orde kunnen maken. Heeft u klachten, meldt ze ook bij ons.
17. Bij aankomst geconstateerde schade dient u binnen 3 uur aan ons te melden. Bij verzuim hiervan wordt de schade bij u in rekening gebracht
18. Het is niet toegestaan eigen elektrische apparaten (zoals geluidsapparatuur, tapinstallatie, tostiijzer, broodrooster etc. ) te gebruiken in de accommodatie zonder toestemming van de verhuurder. Frituurpannen mogen beslist niet in de accommodatie gebruikt worden, maar alleen buiten, na toestemming van de verhuurder. Gourmetten of frituren is binnen NIET toegestaan.
19. De huurder dient de overige (groeps-)leden op de hoogte te brengen van de gestelde huisregels.
20. Onze accommodatie is goed beveiligd tegen brand en aangesloten op de brandalarmcentrale. Wanneer u rookontwikkeling veroorzaakt gaat het alarm af. Dat is niet de bedoeling – tenzij er echt brand is ontstaan uiteraard – en dat gebeurt ook niet, als u zich aan de regels houdt: Afzuigkap aan bij het koken, bakken en braden; geen vetten laten verbranden of kruimels in de oven laten verbranden; niet (lang en heet) douchen terwijl de badkamerdeur open staat. Mocht er toch brand zijn ontstaan, dient u meteen 1-1-2 te bellen voor de brandweer. Ook dient u ons onmiddellijk informeren over dit feit. Bel hiervoor 06-53786893 of 06-83095601. De beheerder moet ook gebeld worden wanneer het alarm afgaat door rook/dampontwikkeling terwijl er geen sprake is van brand. Wij zijn genoodzaakt bij ontstaan van deze situatie kosten in rekening te brengen. Zie ook de telefoonnummers onderaan onze huisregels van de andere eigenaar/beheerders. Het is niet de bedoeling (delen van) de brandmeldinstallatie buiten werking te stellen, dan werkt de hele installatie niet meer. Kosten voor resetten worden in rekening  gebracht.
21. Kinderen mogen alleen onder toezicht van volwassenen gebruik maken van de speeltuin, speelmateriaal en trampoline.
22. Gebruik van de trampoline en andere speelmaterialen door u en uw kinderen is voor uw eigen verantwoordelijkheid.
23. De huurder en zijn (groeps-)leden zijn gehouden de door de verhuurder gestelde huisregels na te leven.
24. Indien leden van de groep het huisreglement niet naleven, dan kan dit leiden tot niet terugbetaling van de borg of zelfs verwijdering uit de accommodatie.

Nieuwkarspel V.O.F.
Eef van Leeuwen telefoon 0226-316261 of 06-83095601
Kees Meester telefoon 0226-314545 of 06-53786893
Silva Meester telefoon 0226-316261 of 06-30904162
Janneke Terluin telefoon 0226-314545 of 06-20442724
Middenkoogweg 1B – 1738 DW Waarland

Verlaten van Accommodatie

Wij hopen dat u bij vertrek uit Nieuwkarspel kunt terugzien op een bijzonder en plezierig verblijf in onze groepsaccommodatie. Wilt u er bij vertrek voor zorg dragen dat u met elkaar de volgende afspraken in acht neemt:
• Alle vaat is schoon
• De vaatwassers zijn leeggeruimd en de vaat is terug geplaatst in de daartoe bestemde kasten
• De door uw groep beslapen bedden zijn afgehaald, met dien verstande dat het onderlaken en het binnensloop NIET worden verwijderd. Wel verwijdert u het dekbedovertrek, het buitenste onderhoeslaken en het buitenste kussensloop. Het dekbed en kussen legt u terug op het bed zoals bij aankomst aangetroffen. U communiceert dit ook goed met uw groepsleden. Gebruikte onderlakens, dekbedhoezen en kussenslopen deponeert u beneden in de hal (opvouwen hoeft niet, ze gaan in de was).
• Alle ruimten worden geheel veegschoon achtergelaten, zowel boven als beneden.
• Alle afvalbakken en afvalbakjes zijn geleegd in de daarvoor bestemde kliko’s en teruggeplaatst.
• U voert zelf lege glazen flessen en potten af; de glasbak staat in de Kasteelstraat, in het verlengde van de Middenkoogweg.
• Afval is zo goed mogelijk gescheiden: Plastic apart in de kliko met oranje deksel, papier/karton, en blik apart, GFT afval in de groene kliko en restafval in de zwarte kliko. Plastic flessen zullen wij voor u terugbrengen naar de supermarkt.
• Het fornuis is ontdaan van voedselresten en overkooksel
• De oven is ontdaan van kruimels en vet-/etensresten
• Alle meubels zijn teruggeplaatst naar waar u ze bij aankomst aantrof
• De buitendeuren zijn afgesloten
• De lichten zijn uit
• De picknickbanken staan weer onder het afdak, de rieten stoelen staan weer langs de gevel
• Volleybalnet, windschermen, de pingpongtafel staan weer onder het afdak
• De barbecue(s) is/zijn geleegd en schoongemaakt.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en hopen dat u positieve berichten over
Nieuwkarspel zult verspreiden!
Eef van Leeuwen telefoon 0226-316261 of 06-83095601
Kees Meester telefoon 0226-314545 of 06-53786893
Silva Meester telefoon 0226-316261 of 06-3090416
Janneke Terluin telefoon 0226-314545 of 06-20442724